AGB

Algemene voorwaarden voor gebruik van de websiteAlgemene voorwaarden voor gebruik van de website steelman24.nl, steelman.nl en steelman.be, hierna te noemen steelman24.nl

Het gebruik van de website steelman24.nl is gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden. Met het gebruik van de website steelman24.nl op welke manier dan ook verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Bevro, uitbater van steelman24.nl, behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Lees daarom deze algemene voorwaarden bij elk bezoek aan de website zorgvuldig door.

U gaat ermee akkoord dat op geschillen met Bevro International voorkomend uit het gebruik van deze website het Nederlands recht van toepassing is.

Intellectueel eigendomOp de gehele inhoud van de website steelman24.nl zijn de auteursrechten, handelsnaamrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en licenties van Bevro International of derden van toepassing. Hierin niet uitdrukkelijk toegekende rechten zijn voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk gebruik van de inhoud van deze website door kopi�ren, publicatie, verspreiding, verzending, wijziging, opslag of verwerking van de inhoud of een deel daarvan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bevro International. Het gebruiken, afdrukken, versturen en tijdelijk opslaan van het materiaal van deze site voor persoonlijk gebruik is echter wel toegestaan. Bevro International blijft volledig eigenaar en behoudt het volledige intellectueel eigendomsrecht voor alle inhoud die u vanaf deze website kopieert, downloadt of afdrukt. Elektronisch doorverwijzen naar deze website is toegestaan. Wij stellen het wel op prijs als u ons vooraf informeert over een dergelijke doorverwijzing.

DISCLAIMERDEZE WEBSITE IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HET VERSTREKKEN VAN PRODUCT INFORMATIE EN HET BESTELLEN VAN DE GEADVERTEERDE PRODUCTEN. WANNEER U DEZE WEBSITE BEZOEKT DOET U DAT OP EIGEN INITIATIEF EN BENT U ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR NALEVING VAN DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING. HET MATERIAAL EN DE DOORVERWIJZINGEN OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN IN HUN FEITELIJKE STAAT EN VORMEN GEEN JURIDISCH OF ANDER PROFESSIONEEL ADVIES. BEVRO INTERNATIONAL DOET GEEN BEWERINGEN EN GEEFT GEEN GARANTIES, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN BEWERINGEN OF GARANTIES OVER DE BESCHIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEVRO INTERNATIONAL KAN NIET AANSPRAKELIJKHEID WORDEN GEHOUDEN VOOR VERLIES OF SCHADE, NOCH DIRECT NOCH INDIRECT, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. INDIEN HET TOEPASSELIJK RECHT DE HIERBOVENGENOEMDE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEVRO INTERNATIONAL BEPERKT TOT DE MAXIMALE OMVANG TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT. DEZE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING VOOR WEBSITES VAN DERDEN EN DE INHOUD DAARVAN DIE VIA DOORVERWIJZINGEN AAN DE WEBSITE STEELMAN24.NL ZIJN GEKOPPELD. LEES DAAROM DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITES ALVORENS DEZE WEBSITES TE GAAN GEBRUIKEN.

De op deze website genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Het verlenen van toegang tot deze site mag niet worden ge�nterpreteerd als het toekennen, stilzwijgend, door uitsluiting of anderszins, van toestemming voor of het recht op het gebruik van de handelsmerken op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bevro International of de respectievelijke eigenaars ervan.

GegevensbeschermingDe bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Bevro International. Wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website geen persoonsgebonden gegevens over u tenzij deze bewust door u worden verstrekt. Door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die zijn vermeld in het desbetreffende deel van deze website. U kunt te allen tijde uw persoonlijke gegevens uit onze databases laten verwijderen of aanpassen. Wij verstrekken geen persoonsgebonden gegevens aan derden. Ter verbetering van onze website maken wij mogelijk gebruik van IP-adressen voor statistische doeleinden.

Lees voor de volledige Gegevensbescherming tekst ook onze Privacy Verklaring.